Privacy statement

Contactgegevens

Bedrijfsadres: Laan van Rapijnen 21, 3461 GH Linschoten
E-mail: marleenvanderhoeven@solcon.nl

Telefoonnummer: 06 – 38 93 08 08

Gegevensbeleid

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens Van der Hoeven Coaching | Communicatie verzamelt en hoe deze worden gebruikt en gedeeld. Dit gegevensbeleid is van toepassing op alle producten en diensten van Van der Hoeven Coaching | Communicatie.

Privacy statement

Van der Hoeven Coaching | Communicatie hecht grote waarde aan uw privacy. De door u aan mij verstrekte gegevens verzamel en gebruik ik met volledige inachtneming van de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens. Dit wordt hierna verder toegelicht.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Van der Hoeven Coaching | Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt. U geeft Van der Hoeven Coaching | Communicatie daar uitdrukkelijk toestemming voor.

Hieronder vindt u een overzicht van de verwerkte persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in gesprekken, correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van der Hoeven Coaching | Communicatie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid

U bent verantwoordelijk voor de informatie die u hierover deelt tijdens gesprekken of in e-mails met eventuele bijlagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

Van der Hoeven Coaching | Communicatie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Analyse van de door u aangeleverde verslagen om de coaching en communicatie beter af te stemmen op uw behoeften
 • Het afhandelen van uw betaling
 • In de toekomst mogelijk het verzenden van een nieuwsbrief en/of folder

De wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn:

 • Uw toestemming
 • Een rechtsgeldige coachingsovereenkomst

Hoe lang gegevens bewaard worden

Van der Hoeven Coaching | Communicatie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor niet-bijzondere persoonsgegevens is zeven jaar (fiscale bewaarplicht). De bewaartermijn voor bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (reflectieverslagen en eigen aantekeningen) is tot 24 maanden na het laatste gesprek tussen u en mij. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Van der Hoeven Coaching | Communicatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Van der Hoeven Coaching | Communicatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Van der Hoeven Coaching | Communicatie verstrekt uw persoonsgegevens alleen met uw nadrukkelijke toestemming aan derden.

Cookies

Van der Hoeven Coaching | Communicatie maakt op http://www.marleenvanderhoeven.nl gebruik van de standaard WordPress.com cookies. Meer informatie over deze cookies en over cookiebeheer, leest u in het cookiebeleid van WordPress.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Hoeven Coaching | Communicatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Van der Hoeven Coaching | Communicatie een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover de organisatie beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde, organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marleenvanderhoeven@solcon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Van der Hoeven Coaching | Communicatie reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klacht

Van der Hoeven Coaching | Communicatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over de toepassing van deze privacystatement bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Van der Hoeven Coaching | Communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, waaronder de installatie van beveiligingssoftware.

Linschoten, november 2022

Blog op WordPress.com.